Handelsbetingelser

 – Der er ankomst fra kl. 15:30 på ankomstdagen, og Dansebjerg skal forlades inden kl. 10:30 på afrejsedagen. Dansebjerg skal efterlades i den stand, stedet er mødt med. Den gamle villa skal behandles med omtanke, respekt og kærlighed. Skader og manglende ting erstattes af lejer og fratrækkes depositum såfremt beløbet rækker, alternativt eftersendes slutfaktura. Slutrengøring ved vore rengøringsfolk er obligatorisk og betales samtidig med bookning. Linnedpakke er tilkøb efter eget ønske – denne inkluderer lagen, dyne- og pudebetræk og håndklæder. Linnedpakken lægges på sengene til det antal gæster, der er booket til. Ved afrejse tages sengetøj af efter brug og foldes venligst. Sengetøjet og håndklæder lægges samlet i køkkenet. Tak.

Aftaleindgåelse, depositum, lejebetaling, annullationsvilkår, forbrugsudgifter samt moms:
 1. Ved indgåelse af endelig lejeaftale betales et depositum, der først afregnes efter lejemålets afvikling. Depositummet tjener til sikkerhed for eventuelle krav mod lejer herunder for forbrug.
 1. Selve lejen skal betales senest 2 måneder før lejemålets start.
 1. Betales lejen ikke rettidigt, forbeholdes det at annullere lejeaftalen og leje ud til anden side. I så fald tilbagebetales depositummet ikke.
 1. Annullerer lejer lejeaftalen mere end 2 måneder før lejemålets start, tilbagebetales eventuel betalt leje, mens depositummet ikke tilbagebetales.
 1. Annullerer lejer lejeaftalen mindre end 2 måneder før lejemålets start, skal fuld leje betales og eventuel allerede betalt leje tilbagebetales ikke, hvorimod depositummet afregnes men kan modregnes.
 1. Forbrug af el, vand og varme under lejemålet afregnes efter forbrug, og forbruget modregnes ved afregning af depositummet.
 1. Moms er inkluderet i vore priser, som alle afregnes i danske kroner.
 Reklamation: Såfremt der ved ankomsten til Dansebjerg eller under opholdet på Dansbjerg konstateres forhold, som findes utilfredsstillende og/eller er i modstrid med den indgåede aftale, og der ønskes reklameret herover, skal der straks og uden ugrundet ophold reklameres viainfo@dansebjerg.dk, hvorefter forholdet vil blive nærmere undersøgt og en mulig løsning vil blive søgt opnået.

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for kunder hos Dansebjerg Aps:
Denne privatlivspolitik er fastlagt af Dansebjerg ApS (herefter ”Dansebjerg”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) og gælder for alle kunder og potentielle kunder hos Dansebjerg ApS. Privatlivspolitikken indeholder bl.a. oplysninger om:
 • Hvem er Dansebjerg?
 • Hvad er personoplysninger?
 • Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?
 • Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
 • Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?
 • Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 • Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?
 • Hvad er dine rettigheder som registreret?
For os er ansvarlig omgang med personoplysninger afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Dansebjerg, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.
Privatlivspolitikken indeholder en række oplysninger, som vi er forpligtet til at give dig i henhold til lovgivningen. Politikken er således ikke en del af din lejeaftale med os, og du tillægges ingen kontraktlige rettigheder eller forpligtelser som følge af politikken.
1.                 Om Dansebjerg ApS
I forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af lejeaftaler og administration af kunderelationer, indsamler og behandler Dansebjerg personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Dansebjerg er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål. Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller til Dansebjergs behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:
Dansebjerg ApS
CVR-nr.: 39934574
c/o Mette Buchardt,
Frodesgade 14,
8260 Viby J
Telefon: 21 38 33 88
E-mail: info@dansebjerg.dk
2.                 Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.
3.                 Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Dansebjergs virksomhed. De indsamlede oplysninger vil generelt være oplysninger relevant for din lejeaftale, oplysninger relevant for kundeadministration, oplysninger som bruges til at forbedre vores hjemmeside, samt oplysninger vedrørende Dansebjergs rettigheder og forpligtelser. Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at vi vil være ude af stand til at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med din aftale med os. Dansebjerg indsamler og behandler almindelige personoplysninger i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af lejeaftaler.Dansebjerg behandler undtagelsesvis følsomme oplysninger om dig [i det omfang, at du har valgt at oplyse os om dine særlige ønsker såsom allergier].
Dansebjerg vil typisk registrere følgende oplysninger (listen er ikke udtømmende):
 • Oplysninger vedrørende kunder: Oplysninger, som du giver os, når du indgår en lejeaftale, herunder kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), betalingsoplysninger, oplysninger som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring og kommunikation samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i dit kundeforhold hos Dansebjerg.
 • Oplysninger vi indsamler og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.
4.                 Brug af dine personoplysninger
Dansebjerg behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.
 • Administration af dit kundeforhold: Oprettelse og administration af dit kundeforhold som led i driften af Dansebjergs virksomhed, herunder indgåelse og opfyldelse af lejeaftale, fakturering, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser, der anvendes til at sikre og forbedre kvaliteten af Dansebjergs produkter, udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. Dansebjerg vil desuden i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen registrere dig i vores kunderegister.
 • Drift og vedligehold af vores hjemmeside: Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmeside, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.
 • Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som Dansebjerg er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler Dansebjerg, herunder bogføringsloven.
5.                 Retlige grundlag for behandling af dine personoplysninger
Dansebjerg behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retligt grundlag til at foretage behandlingen. Når omstændighederne kræver det, kan Dansebjerg både behandle almindelige og følsomme personoplysninger om dig.
Behandling af almindelige oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:
 • Kontrakt: Indgåelse eller opfyldelse af din lejeaftale med os. Behandling på grundlag af kontrakt har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Dansebjerg er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. De love, som forpligter Dansebjerg til at behandle personoplysninger, er bl.a.:
 1. Bogføringsloven, som forpligter Dansebjerg til at opbevare al bogføringsmateriale i minimum 5 år.
 2. Skattekontrolloven, som forpligter Dansebjerg til at indberette oplysninger til SKAT.
Udover ovenstående, kan der eksistere anden lovgivning, som forpligter Dansebjerg til at behandle personoplysninger. Dette gælder særligt love og lovændringer, som vedtages efter udarbejdelse af denne privatlivspolitik, love/bekendtgørelser som Dansebjerg senere bliver underlagt på grund af ændringer i virksomheden, samt hvis særlige forhold gør sig gældende.
Vores legitime interesser: Hensynet til Dansebjergs legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, under punkt 4). Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Tredjemands legitime interesser: Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser for så vidt angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Behandling på grundlag af tredjemands legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Behandling af følsomme oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:
 • Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål. Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. 
 • Retskrav: Behandling er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Behandling på grundlag af retskrav har hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Vitale interesser: Behandling er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser. Behandling på grundlag af vitale interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c.
6.                 Deling af personoplysningerne
Vi deler som udgangspunkt kun dine oplysninger i det omfang det er højst nødvendigt, eller hvis vi er retligt forpligtet til det. Nedenfor kan du læse mere om, hvem vi deler oplysningerne om dig med, og i hvilket omfang delingen sker.
Dnasebjerg videregiver oplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med varetagelse af lejeaftaler.
Dansebjerg kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre selskaber i samme koncern som Dansebjerg samt andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, revision, juridisk bistand mv.
Dansebjerg kan desuden videregive dine personoplysninger i de tilfælde, hvor Dansebjerg helt eller delvist overdrager eller pantsætter sine rettigheder og forpligtelser i henhold til lejeaftalen til tredjemand.
Dansebjerg tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.
Dansebjerg overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
7.                 Dataintegritet, datasikkerhed og sletning af oplysninger
Dine personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.
Det er Dansebjergs politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Dette indebærer, at Dansebjerg som udgangspunkt opbevarer dine personoplysninger indtil lejeaftalen ophører, medmindre du er tilmeldt vores nyhedsbrev, eller vi er forpligtet til at opbevare dine oplysninger i en tidsperiode, eksempelvis 5 år efter bogføringslovens regler. Dansebjerg kan i visse tilfælde opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis vi har en berettiget interesse heri, eksempelvis hvis der verserer en retssag, eller lign.
8.                 Dine rettigheder
Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for os. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at opfylde disse rettigheder helt eller delvist. Eksempelvis har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig, som vi opbevarer, hvis lovgivningen forpligter os til at opbevare disse oplysninger.
 • Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. at få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.
 • Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 • Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.
 • Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.
 • Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.
Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.
Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte . Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.
Klage over Dansebjergs behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
9.                 Opdateringer
Dansebjerg evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.
Dansebjerg